Årsberetninger

Årsberetning 2024

Dette er den 13. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011.
Status er, at der i dag er 20 betalende medlemmer, der er sendt kontingent opkrævning ud til 35.
Så nogle mangler eller vil ikke være med længere.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Eva har stået for bogholderiet.

Bestyrelsen består af: Kasserer Eva Mikkelsen, sekretær Pauline Wullenweber, Chris Henningsen, Marianne Dalsgård, Anders Lindgaard og undertegnede. aktive suppleanter.:Anneli Liug, Lisabet Bjørnskov og Ljiljana Mitrovic.
Foreningens formål blev justeret sidste år:
Formålet med Haverefugiet Sorø er at rehabilitere stressramte voksne og unge og forebygge stress hos børn.
Dette sker inderfor 5 bullets:

 • Aktiviteter og fællesskaber i Haverefugiet og naturen
 • At bruge Haverefugiet og naturen i helbredelse
 • At understøtte børns adgang og relation til natur og dyrket jord
 • At Skolehaven og praktisk undervisning i det fri
 • Samarbejde med diverse terapihaver, kommuners jobcentre, Frederiksberg Skole m.m.

Aktiviteterne har været onsdagsgruppen med fast møde onsdage det meste af året. Med Marianne som fast krumpap og medlemmer ind over som hjælper. Det fungerer godt med Villaro som udgangspunkt. Der er fra 3-6 deltager sygemeldte og kronisk stressramte, hvilket er en passende størrelse. Kommunikerer man via en gruppe på messenger.

Der har været besøg af Pilgrimsvandrere og sorggrupper fra Slagelse, der går tur i Horsebøg Skov og slutter med spisning i Haverefugiet.
Studiebesøgende er ændret til aftalte små besøg af interesserede som henvender sig vis omtale og Hjemmeside. Gamle praktikanter besøger Haverefugiet, det er en glæde at høre af opholdet som praktik har været en vigtig del i rehabiliterende efter stress.
Der har været tre person er i alle forlængede virksomhedspraktik.
Der har være besøg af Ymen i sommer i Stakladen en søndag. Og vi havde en flot juleafslutning i Stakladen med sang, oplæsning og gløgg. Stakladen kunne bruges mere, men er en dejlig helle i Skoven og bliver brugt om vinteren til opbevaring af bænke fra Marken.
Marken har været stærkt benyttet af Frederiksberg skoles indskoling og af medlemmer ”Seniorerne” som inspiration har deres egen lille jordlod på marken. De enkelte klasser har haft deres egen have og fællesjord med kartofler og solsikker.
Marken har fået en Blonstersti i det vilde område mod Smedevej, Afsat mærker til en rund Pilehytte, som snart skal plantes til. Desuden er der kommer smukke skilte op med Fællesjord, Blonsterstien. Mens Haverne er markeret med Plastiklommer med klassenavn og navn. Eva har sørget for opdelingen af haverne med markerings bånd. Seniorerne har mødtes jævnligt om
fredagen og efter aftale med lærerne. Der er lavet en kompostbunke og borde bænke sættene også.
Der har fået navne som Sommerfuglen, Bien og Lærken. Mens den gamle bænk har fået navnet Regnormen. Vi kører vand og redskaber med trailer til marken. Den store trailer er med besvær solgt med efter grundige drøftelser og arbejde i bestyrelsen. Vand på marken er uløst, men vi arbejder videre sammen med Sorø Kommune og Frederiksberg Skole på en løsning. Evt. på sigt med at gravet dam på marken. Nyrup Plast har været på besøg og vil gerne donere og være
behjælpelige med pumper og andet grej. Samarbejder med Frederiksberg Skole er under forandring, besparelser på skolen og afgang af skoleleder har betydet nye udfordringer. Der har været møde med den nye skoleledelse, hvor vi har accepteret at skolen kan bruge Marken vederlagsfrit i år, hvor skolen har været udsat for ekstra store besparelser i forhold til de øvrige skole i Sorø kommune
Der er blevet ansat en ny naturfagslærer, som vil benytte marken til permanent undervisning i naturfag på mellemtrinet.
Haverefugiet har samen med Frederiksberg Skole og en forældre, Iværksætter firmaet Firma COLOMAT og RODNET har søgt midler gennem Friluftsrådet. Vi får svar i maj måned.
Vi åbner marken tirsdag den 2. april Haverefugiet deltog i Naturmødet i Hirtshals, hvor vi sammen med foreningen Jordforbindelse fra Nordjylland havde en lille bod med aktivitet, som var velbesøgt.
Ligeledes medudvikler og arrangør af et kursus Kursus på Emmaus i Haslev i Naturterapi indenfor Folkekirken med Menighedsplejen i Danmark som tovholder. Vi har været med i udarbejdelsen af en god manual med erfaringer om Pilgrimsvandringer med plads til sårbarheden.

Vi har også fået et samarbejde med Rosa Gaihede Sorø Bibliotek som har holdt et arrangement med læsning af nye digte og oplevelse i naturen både i Haven og i Stakladen. Vi har haft besøg af Odd
Fellow Logen Duen, som tak for donation sidste år. Desuden besøg af ansatte i Holbæk Kommune sociale afdeling.
Haverefugiet har haft besøg af en konsulent fra Sorø Erhverv som gav os ideen til at Kontakte Nyrup Plast for løsning af vand på marken.

Frivilligdagen på Sorø Akademi stod Marianne for. Der var interesse og kontakter med hjem som der dog ikke kom noget ud af.

Vi har deltaget i Havesalon på Sydsjælland i efteråret. Sjovt nok en der har fået inspiration fra haverefugiet til at starte for sig selv.

På sidste Gren Care netværket workshop i fik Haverefugiet igen diplom for kvalitet i Green Care i Danmark. Jeg træder ud af deres bestyrelsen ved næste valg. Det fælles værdigrundlag og nye form for standarder har vi medvirket i vækker stor interesse indenfor praktiske uddannelser og foreningen er i god gænge.

En artikel i Familie Journalen blev det også til, som der kom flere henvendelser ud af.

Indtægt fra Stakladen har vi forsøgt at øge. Anders har lavet et udkast til kontrakt, men der har ikke været i brug. Vi får nu mentorbetaling for praktikanter som giver midt midler. Vores faste sponsorat er desværre stoppe ved årsskiftet.
Næste år vil der være fokus på Marken, Stakladen, Onsdagsgruppen og Praktikanter. Vi vil forsøge at være mere lokale, idet der mangler fællesskabs skabende aktiviteter på Frederiksberg, med de mange nye tilflyttere. Derfor er jeg gået ind i Lokalrådet på Frederiksberg med fokus på Haverefugiet og fællesskaber.

Vi har fået en Slåmaskine, redskaber og et Junghans stueur. Uret som er repreret md donation fra urmager Lange og hængt op i Villaro. Måske kan det gamle ur med fine timeslag og tikken virke beroligende på stress. Det skal vi finde ud af.

Chris har været overvejelser om at tilbyde noget til sårbare, evt gennem SIND, åbne haven mere.
Hvad skal vi med Bents grund. Den er nu sat til salg.
Tak til bestyrelses og medlemmer for konstruktivt samarbejde.

” Hvordan når vi til at forstå, at vi er natur og natur er ikke bare noget vi bruger” var drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde.

Årsberetning 2023

Generalforsamling den 8. marts 2023
Dette er den 12. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Bestyrelsen består af: Kasserer Chris Henningsen, sekretær Pauline Wullenweber, Marianne Dalsgård, Anders Lindgaard og undertegnede. Anneli Liug, Louise Bjørnskov og Ljiljana Mitrovic som aktive suppleanter.

Foreningen formål har bestyrelsen arbejdet med og der foreligger et forslag fra bestyrelsen om at justere formået som følge af udviklingen indenfor aktiviteterne i Haverefugiet.

Status er, at der i dag er 22 betalende medlemmer, lidt flere end sidste år. Der er blevet en større opgave at holde en forening med medlemmer, bankkonto, cvr nummer, hjemmeside kørende. Men skal man modtage midler er en foreningsdannelse en nødvendighed. En frivillig og udelukkende kontingentforening
med er svært at drive med bankgebyrer på nu 500 om året. Heldigvis er to sponserer trådt til Kaj Jensen og Eva Mikkelsen. Samarbejde med andre erhverv ,
enkeltpersoner og institutioner er et must og en glæde. Trods det er aktivitetsniveauet i foreningen stort og kendskab til foreningen lokalt
og nationalt levende. Haverefugiet har et stort netværk som inspirerer og hjælper.

Aktiviteterne det sidste år er fortsat med Onsdagsgruppe med Chris og Marianne som gennemgående. Der har været flere besøg af Rosenhuset og Kirkens Korshær med navnet: Pilgrimsvandringer med plads til sårbarheden”. De samvirkende Menighedsplejere i Danmark har finansieret turene og maden. Chris og andre har været frivillige undervejs.

Vi har været på inspirationsbesøg i Jacob Gammelgaards have. Han har navngivet alle planter, mosser og dyr i sin have. Vi overvejer at gøre det samme på marken.

Haverefugiet er fortsat under forandring, flere mennesker kontakter os og kommer på besøg i haven til en snak, væren og ”nydelse”. og fordybelse.

Den største aktivitet i årets løb har være Børnenes jord og marken. Et samarbejde med Frederiksberg skole med lærer Anne Mette Hilker som kontaktperson til skolen. Nogle dage er der blevet lagt kartofler og i en uge med at tage kartoflerne taget op af fællesjorden. 10 kasser fra i indskolingen har haft deres egen
skolehave. Der har været forsøg med at enkelte elever har haft egen have, det er droppet af bestyrelsen igen. Høstudbyttet har været minimalt med såede frø. Dog har kartofler og blomster Vild med vilje givet et stort udbytte. Men læring og oplevelse med eksperimentel karakter for eleverne: At plante buske, så, opleve spiring, ukrudt der konkurrerer og vandmangel nødvendig grundlæggende læring om bæredygtighed.

Ud over dyrkning har haven været stedet hvor de stærke børn kunne få lov til at være voldsom og hakke løs på tidslerne og klippe med store sakse, rive det visne. Der blev høstet ca. 100 kg kartofler og masser af rødløg. Kartoflerne tog børnene med hjem. Der blev lavet kartoffelsuppe af egen avl Haven. Udfordringen har været manglende vand på marken. I år har det været 10 indskolingsklasser med hver sin have og to andre klasser. Marken bliver brugt til ture for klasserne. Der har været en seniorgruppe med Lisabet, Louise, Lilijana, Eva, Poul og Niels som seniorer, når børnene har været på marken. Louise H. har som praktikant lavet et skilt med Børnenes Jord og hjulpet meget i haven. Der har været med sået Vild med vilje. Både Niels Christian Lyshøjgård og landevejsgården har sået. Der blev plukket mange buketter og marken har været flot. Der har også været kartofler, buske og æbletræer. Den store udfordring har været vand til buskene. Louise har været fast vandbærer til buskene. Et stort arbejde. Senest er der heldigvis fældet de store popler så vore egetræ nu igen står frit og kan vokse. Samarbejder med Frederiksberg Skole er under forandring, besparelser på skolen og afgang af skoleleder har betydet nye udfordringer. Vi har i sidste uge haft et møde med to af lærerne på skolen. Om at omlægge til permakultur på sigt, og drøfte dette år.
Aktiviteter. Formentlig bliver det kartofler og små afgrænsende bed til klasserne.
Haverefugiet har søgt fondsmidler i til at drive marken, men har fået afslag.

Der bliver nu bygget et friplejehjem overfor marken, vi har taget kontakt med henblik på samarbejde.

Der har traditionen tro været afholdt Æbleaften hos Anders KYS-ØKO i oktober med god succes.

Vi har forsøgt med en ungegruppe mellem 25-25 år lig onsdagsgruppen. Louise B. har været tovholder, vi afventer videre om gruppen skal fortsætte.

Haverefugiet fik en henvendelse fra Nyborg Kommune et nyt initiativ Folkefrugtparken om et inspirationsforedrag om Haverefugiet. Det blev en god
oplevelse, at kunne inspirere andre.

Bestyrelsen har haft nogen uenighed omkring evt. salg af trailer. Det er endt med at traileren kommer tilbage til Anders Kys-Øko inden et evt. salg. Vandforsyningen udfordringen er stadig uløst på marken.

Studiebesøg fortsætter fra hele landet i. Vi har deltaget i Havesalon i Store Heddinge og vil deltage i maj i Næstved til maj i år. På sidste workshop i Gren Care netværket fik Haverefugiet et diplom kvalitet i Green Care i Danmark, hvilket vi er lidt stolte af.

Der er årsmøde i G.C. Netværket i Sorø den 18. marts med temaet ”Bruttonational lykke”
Haverefugiet er stadig med i bestyrelsen her. Det fælles værdigrundlag i form af standarder vækker stor interesse.
Havehuset er nu fire år gammel og er blevet malet af bestyrelsen og frisket op indvendig. Her er stille og navnet Villaro passer fint til huset. Pt Kontoret et pt. lejet ud. Så aktiviteterne i selve haven må foregå udenfor og i Villaro.
Der har kun været to person er i virksomhedspraktik i år. Louise og Susanne det er en stor hjælp med praktiske opgaver.

Stakladen er næsten færdigbygget. Vi havde et skønt rejsegilde med medlemmer og naboer. Det har været muligt at genopbygge Stakladen med sponsormidler fra Kaj Jensen ejendomme.

Haverefugiet skal udvikle sig på medlemmernes præmisser. Håber at der er aktive det vil være med til fortsat at udvikle Haverefugiet indenfor det nye formåls rammer.

Haverefugiet fik en uventet donation på kr. 6000 fra Søsterlogen Duen. Det var en fin oplevelse for Marianne og jeg at modtage pengene.

Haverefugiets onsdagsgruppe har været med i en video om Haverefugiet om betydning af fællesskab i Tv-øst, som blev vist 1. juledag. Det har give meget
omtale.

Hjemmeside og Facebook side er revideret, men der mangler stadig en del.

Tak til bestyrelsen og alle aktive medlemmer som samarbejdspartnere af foreningen.

Formand, Ella Hilker

Årsberetning 2022
Generalforsamling den 23. marts 2022
Dette er den 11. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Bestyrelsen består af: Karin Skov kasserer, Anne Mette Hilker, Marianne Dalsgård, Anneli Liug, Anders Lindgaard, Chris Henningsen og undertegnede. En stabil bestyrelse, som holder foreningen formål i sigte og levende. Nemlig “at udvikle og understøtte Haverefugiet for stressramte i Danmark gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.

Status er, at der i dag er 15 betalende medlemmer en halvering i forhold til sidste år. Årsagen er at foreningsliv og medlemskaber undergår forandring i disse år. Det er nemmere, at lave en projektgruppe eller et netværk end
holde en forening med med medlemmer, bankkonto, cvr nummer, hjemmeside kørende. Men skal man modtage midler er en foreningsdannelse en nødvendighed. En frivillig og udelukkende kontingentforening med 15 medlemmer er det umuligt at drive med bankgebyrer på 1.200 om året. Det hænger ikke sammen. Samarbejde med andre foreninger, erhverv og institutioner er et must.
Trods det er aktivitetsniveauet i foreningen stort og kendskab til foreningen lokalt og nationalt levende. Haverefugiet har et stort netværk som inspirerer og hjælper.

Aktiviteterne det sidste år er fortsat Onsdagsgruppe. Den er lille med Chris og jeg som gennemgående. Den er under forandring, de flere mennesker blot kontakter os og kommer på besøg i haven til en snak og til væren og ”nydelse”. Her i december, januar og februar har gruppen ligget stille, men alligevel er man kommet enkeltvis i haven, mange ikke medlemmer nem mennesker med interesse for natur og rehabilitering.

Den største aktivitet i årets løb har være Børnenes jord og marken. Et samarbejde med Frederiksberg skole med lærer Anne Mette som kontaktperson til skolen. Nogle dage er der blevet lagt kartofler og i en uge med at tage kartoflerne taget op af fællesjorden. Seks klasser fra i indskolingen har haft egen have. Hver elev havde en række, hvor de selv
såede og plantede. Høstudbyttet har været minimalt, men læring og oplevelse med eksperimentel karakter: At så, opleve spiring, ukrudt der konkurrerer og vandmangel. Ud over dyrkning har haven været stedet hvor de stærke børn kunne få lov til at være voldsom og hakke løs på tidslerne og klippe med store sakse, rive det visne. Der blev høstet ca 100 kg kartofler og masser af rødløg. Kartoflerne tog børnene med hjem. Der blev lavet kartoffelsuppe af egen avl Haven. Udfordringen har været manglende vand på marken.
Deponeringen af jord på Marken i forbindelse med ny rørlægning gennem
Sorø By var en udfordring men også oplevelse. Vi har dog kunne tale med entreprenørfirmaet Holbøll om udfordringerne. Det vigtigste var, at der har været plads til børns leg og læring. Michael som styrede de store maskiner, samlede de største sten i der der nu er ”Michaels plads” Marken eller børnenes jord fortsætter i år med en et mindre fælles kartoffelstykke og plantning af bærbuske og træer. Der skal etableres et Hûgelbed. Der har været besøg fra lederen af Sankt hans have Sankt Hans Have og et muligt samarbejde hvor deres frivillige, vil give en hånd med. Anders KysØko leverer fortsat frø, bærbuske og meget andet. Herunder at Poul og Karen er blevet medlemmer af foreningen og gerne vil være frivillige på Børnenes Jord.
Også Mathilde Helnæs fra Sorø Kunstmuseum har været på besøg på marken og og måske kan der komme noget ud af et samarbejde her. Hun har lige her før generalforsamlingen givet en smagsprøve på Kunstmuseets tre-åringe projekt: Naturen taler.

Studiebesøg fortsætter fra hele landet i fra Green Care netværket og Havesaloner. Initiativer som Haverefugiet har været med til at sætte i søen. På sidste workshop i Gren Care netværket havde jeg en gruppe af menneske med nye uddannelser indenfor naturterapi, som blot manglende mod og støtte til at komme i gang. Altså en mentor som kan agere bagtæppe. Green Care i Danmark er faglig landsdækkende forening med certificering og kvalitetssikring, hvor natur og dyr indgår i rehabilitering og i bedring af udsatte menneskers livskvalitet.
Haverefugiet er stadig med i bestyrelsen her Det fælles værdigrundlag i form af standarder vækker stor interesse.
Haverefugiet har været mentor for Tokkelund Bed and Breakfast som den 5. april afholder 10. Havesalon og udvidder med en Permahaven.

Havehuset er nu tre år gammel. Her er stille og navnet Villaro passer fint til huset. Pt Kontoret et pt. lejet ud. Så aktiviteterne i selve haven må foregå udenfor.

Der har kun været en person i virksomhedspraktik i år. Men flere på besøg for at undersøge om det var noget for deres rehabilitering Samarbejdet med jobcentre udvikler sig positivt Haveterapi er ikke længere noget ”okkult” ingen kender, men accepteret på linje med andre praktikker i jobcentrene.
Sorø Kommune er gået forrest med at lave et lokalt erhvervsnetværk med interesserede der har bruger natur. Vi har endnu ikke fundet ud af hvordan vi kan støtte hinanden, men kendskabet og den gensidige inspiration er der.
Med starte et nyt erhvervsområde tager tid. Fra en foreningsdannelse til begyndende erhverv tager tid. Det er et spændende samarbejde lokalt, men også progressive iværksættere i nabokommuner om at turde satse. En forudsætning er, at praktikere taler sammen. Naturnetværket består nu af af 10-15 interessenter.
Haverefugiet gik også ind i et et samarbejde i gang om at adoptere et verdensmål og fokus på bevægelse og sundhed sammenmed Sorø Kommune. I år bliver de også en Sundhedsdag.

Haverefugiet har indgået samarbejde med Samvirkende Menighedsplejere i Danmark om vandringer for Psykisk sårbare. Dette sammen med Rosenhuset og Kirkens Korshær i Slagelse og pilgrimspræst på Møen Elisabeth Knox-Seith om forsat udvikling af dette tiltag. Der har været tre besøg i Haverefugiet og turene fortsætter i år. Haven er ideel til at være i og der er gode ture i området til vandringer.

Efter hærværket på Stakladen i Horsebøg Skov er Karsten Rasmussen ved at lave et budget for ansøgning til genopførelse af stakladen. Vi har en aftale Med Stiftelsen og genopførelse på rigtig gode vilkår indenfor 2 år.

Haverefugiet havde et oplæg på Hjernskadeforenings konference på Kobæk Strand og Børn, hvor Anne Mette holdt oplæg og havde lavet flotte overheds om undervisning af børn i det fri på marken og i skoven under
coronaen. Det skæppede godt i kassen.

Vi har stadig en aftale om at benytte Michaels orkide-eng til vore gæster.

Haverefugiet har i går delvis tabt klagesagen i Miljø og Fødevareklagenævnet over grusgravning på Smedevej 54 som nu kan gå i gang. Men vi klager forsat over manglende VVM redegørelse om virkning på natur og omgivelser. Klagenævnet har opfordret til at indgive nye klage, som dog ikke har opsættende virkning.

Haverefugiet skal udvikle sig på medlemmernes præmisser. Håber at der er aktive det vil være med til fortsat at udvikle Haverefugiet indenfor formålets rammer.

I går fik vi den triste meddelelse, at vores klage over igangsætning af gravningen på Smedevej ikke kune behandles, da den lå udenfor lovgivningen, men to dage forinden havde vi fået et brev fra klagenævnet om at skrive en ny klage og sende 1800 kr i i gebyr om den manglende VVM redegørelse. Men denne klage har ikke opsættende virkning, så nu kan Firmaet og ejeren gå i gang med at grave lige ved siden af Børnenes jord og køre grus væk tæt op ad Haven.
Nu ser vi hvor omfattende gravningen og kørslen med lastbiler på Smedevej bliver. Vi tager de støjende og farlige udfordringer.
Hvad skal næste år bringe?
Lad generalforsamlingen tage en diskussion om dette.

Haverefugiet har fået en speciel invitation om deltagelse i et frivillig konference den 27. august af Tonie Bjørnskov. Ferry-Meadows permakultur. Desuden skal vi den 5 april til HAVESALON 10 i Tokkelund Bread and
Break fast.

Tak til bestyrelsen og alle aktive medlemmer som samarbejdspartnere af foreningen.
Formand, Ella Hilker

Årsberetning 2020 og 2021
Generalforsamling den 11. marts 2021
Dette er den 9. men også 10. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i disse 2 år været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen består af: Karin Skov kasserer, Anne Mette Hilker, Marianne Dalsgård, Anneli Liug, Anders Lindgaard, samt Chris Henningsen og undertegnede.

Formålet med foreningen er at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.

Der er nu 33 medlemmer en lille tilbagegang med stabil medlemskare. Vores aktiviteter i de 2 år har været: Onsdagsgruppe, Børn med haver, Studiebesøg, Besøg af studerende/ledige og praktik mennesker i jobafklaringsforløb. Undervisning af skolebørn fra Frederiksberg Skole under coronaen. Der har været mange børn i Haven takket være coronaen. 3 førsteklaser er blevet undervist i Stakladen under pandemien. Der er indgået aftale med Frederiksberg skole i 2020 og igen i 21 nu om samarbejde. Det har resulteret i mange besøg i haven. Der har sidste efterår været Havedage med børn der har lavet kartoffelsuppe. Det skulle være egen avl. Men det blev med kartofler fra Kys-Øko og Kammergave. Anne Mette er kontaktperson til Frederiksberg Skole. Leg og læring i det fri. Projektet fortsætter i 2021 i en større omfang. Haverefugiet håber at få mulighed for at købe marken, når den bliver sat til salg af Sorø Kommune.

Vi har fået projektpenge 23.000 kr til et udendørs mobilt toilet og en trailer til at transportere toilettet på. Det skal bruges i Skoven og på marken på Smedevej. Det er Friluftrådet der har bevilget pengene. Chris har været optaget af at få projektet gennemført. Havehuset har nu været i gang i 2 år. Her er stille og navnet Villaro passer fint til havehuset i Gryden hvor onsdagsgruppen holder til.
Onsdagsgruppen eksisterer stadig med gamle medlemmer og få nye kommer til. Der laves ikke længere program for onsdagene. Man kommer blot , er stille og udveksler oplevelser der er gode. Går en tur o.s.v. Der var sidste år afholdt igen afholdt en æbleaften hos Anders og Susanne Kys-Øko. Der har igennem de 2 år været 4 i virksomhedspraktik. Flere får forlænget deres praktik. Det er nødvendigt for at kunne rehabilitere sig efter langvarige lidelser. Samarbejdet med jobcentre udvikler sig positivt. Haveterapi er ikke længere noget ingen kender. men accepteret på linje med andre indsatser i jobcentrene. Det er dejligt at opleve at mennesker kan komme i gang med et nyt og bedre liv efter stress og alvorlige fysiske sygdomme gennem fælles hjælp af hinanden og naturen. Dette kan i nogen grad opveje den stadig problemfyldte lovgivning på området. Haverefugiet søger stadig efter en nye partnerskaber og samarbejdsflader for udvikling.

Haverefugiet har deltaget i Havesalon Sankt Hans Have i Roskilde, Terapioasen og hos Søs Beck i Stenlille. Der har været afholdt en temadag i Parnashuset hvor erfaringerne fra et flygtningeprojekt blev fremlagt. Haverefugiet har selv afholdt den 8. Havesalon i Haverefugiet. Det resulterede i dannelsen af det lokale Naturnetværk, idet vi havde indbudt Sorø Kommunes erhvervschef for at sætte fokus på udvikling. Vi er gået fra forening til begyndende erhverv. Det er et spændende samarbejde lokalt, men også til de progressive iværksættere i nabokommuner om at turde komme i gang. En forudsætning er, at praktikere taler sammen. Naturnetværket består nu af af 10-15 interessenter, som afholder møder hver anden måned. Sidst møde elektroniske pga. corona restriktionerne. Nu er der også et et samarbejde i gang om at adoptere et verdensmål med sammen med Sorø Kommune.

De månedlige studiebesøg er erstattet med besøg efter aftale. Der kommer flere som søger inspiration i Haverefugiet. Dette vil jeg gerne udvidde. Derfor en mulighed for en virksomhed ved siden af foreningen. Lokalerne er nu tomme efter at vores logerende er flyttet efter endt uddannelse. Nyt skal ske. Green Care i Danmark er faglig landsdækkende forening med certificering af natur og dyr, hvor natur og dyr indgår i rehabilitering og i bedring af udsatte menneskers livskvalitet. Haverefugiet er stadig med i bestyrelsen her, og vi har netop færdiggjort arbejder med fælles værdigrundlag i for af standarder.

Efter Per Bovbjerg og jeg lavede 5 tema dage i Peer Netværket i Roskilde har vi barslet og udviklet konceptet yderligere om helbredende kontakt med og i naturen med mennesker med psykisk sårbarhed. Haverefugiet er gået sammen med turist og pilgrimspræst på Møen Elisabeth Knox-Seith om forsat udvikling af dette tiltag.

Horsebøg Skov er nu igen forandret, nu med et voldsomt hærværk på Stakladen. Haverefugiets praktikant har fjernet efterladenskaberne, og vi er nu klar til et nyt projekt genetablering af Stakladen. Der skal først søges midler til projektet. Stiftelsen Sorø Akademi har givet os lov til genopførelsen, hvis vi kan skaffe pengene. Dette skal godkendes af generalforsamlingen. Vi har stadig en aftale om at benytte Michaels orkide-eng til vore gæster. Mætværk i Sorø omkring fællesspisning er under nedtagning. Det bliver i stedet sammenlagt med MUMS.

Haverefugiet har vundet klagesagen i Miljø og Fødevareklagenævnet over grusgravning på Smedevej i 2020. Vi klagede sammen med DN. i Sorø. Der kræves nu en total VVM redegørelse om virkning på natur og omgivelser, inden der kan blive gravet mere grus på Smedevej. Det lunede at blive hørt og vinde anken. Et diget værk på 15 sider.

Haven, skoven og marken bliver passet og plejet af vores praktikanter: Marlin, René og Lotte. De er en stor hjælp og inspiration. Haverefugiet skal udvikle sig på medlemmernes præmisser. Håber alle vil være med til fortsat at udvikle Haverefugiet indenfor formålets rammer. Tiden er nu inde til at etablere en socialvirksomhed ved siden af Haverefugiet. Det skal vi drøfte efterfølgende. Hvad skal næste år bringe? Lad generalforsamlingen tage en diskussion om dette.

Tak til bestyrelsen og alle aktive medlemmer.
Formand, Ella Hilker

Årsberetning 2019
Generalforsamling den 21. marts 2019
Dette er den 8. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i år været afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året.
Bestyrelsen består af: Karin Skov kasserer, Anne Mette Hilker, Marianne Dalsgård, Anneli Liug, Anders Lindgaard, samt Chris Henningsen og undertegnede.
Formålet med foreningen er at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark.
Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.

Vi har nu 37 medlemmer på listen. Altså en stabil medlemskare.

Vores aktiviteter i år har været: Onsdagsgruppe, Børn med haver, Studiebesøg, Besøg af studerende/ledige og mennesker i jobafklaringsforløb.

Der har kun været få børn i Haven i sommer. Dog har vi fået 30.000 kr. til et nyt Havehus fra Nordea Fonden. På mandag går vi i gang med at gøre plads til havehuset i Gryden ved at flytte noget jord med en minigraver og tømrer Carsten går derefter i gang med at etablere huset, med genbrugsmaterialer , hvor det er muligt. Vi er ved at etablere et samarbejde med Frederiksbergs
skoles SFO om børn i haven i sommer med Anne Mette som kontaktperson.

Onsdagsgruppen før løbende nye deltagere og nogle går ud. Chris trækker et stort læs her. Der er kontakt til flere som mangler en lang rehabiliteringsfase hvor der er en mulighed for at være sammen med andre i naturen. Der er et tema hver gang omkring natur og indflydelse på mennesker eller viden om naturen. Onsdags gruppen har ligget lidt stille i december, januar og februar, men er nu i gang igen.

Der var igen i år afholdt en æbleaften hos Anders og Susanne Kys-Øko. Vi havde en af vore tidlige gæster som oplægskolder nemlig psykolog Line M. Jørgensen om nye tendenser i stressbehandling.

Der har igen i år været 3 i virksomhedspraktik. Samarbejde med kommunale jobcentre og tredje aktør er og bliver problemfyldt. De stressramte som skal rehabiliteres kan ikke leve op til til rammer der udstikkes af lovgivningen og tolkes forskelligt af jobcentrene. Det er dejligt at opleve at mennesker kan komme i gang med et nyt og bedre liv efter stress og gennem fælles hjælp af
hinanden og naturen. Dette kan i nogen grad opveje den problemfyldte lovgivning.

Haverefugiet søger stadig efter en nye samarbejdspartner. Der har været henvendelser med der er ikke etableret noget endnu.
Haverefugiet har deltaget i Havesalon på Fejø og Ringsted Krise Center i 2018 og vil også deltage den den 29. marts i Sankt hans have i Roskilde. Det er et spændende samarbejde med at få disse Havesaloner udviklet og praktikere til at tale sammen. Og så er vi da glade for at have været med i konceptudviklingen ag Havesalonerne.

Der har været månedlige studiebesøg med mellem 1-4 besøgende pr. gang. Her har vi fået kontakt med Troels Lyndelse på Lolland og Terapi Oasen i Jyderup og sammen går i gang med et Terapi havernes Udviklingsforum i regi af Green Care Netværket.

Green Care i Danmark er faglig landsdækkende forening med certificering af natur og dyr, hvor natur og dyr indgår i rehabilitering og i bedring af udsatte menneskers livskvalitet.

Som noget nyt har Per Bovbjerg og jeg lavet 5 tema dage i Peer Netværket i Roskilde i stiv blæst, kulde og regn. Det var en god oplevelse, at arbejde sammen med Per, der kan noget om helbredende kontakt med og i naturen. Det er dejligt at noget fra holdet har meldt sig ind i foreningen.

Vi har fast en person i praktik, det passer til havens størrelse. Ligeledes en mentorordning i gang med en person fra Slagelse Kommunes jobcenter.

Horsebøg Skov er nu igen forandret med fældning af de store bøgetræer med store skovmaskiner. I første omgang blev aftalen opsagt i år, men er nu etableret som en aftale alene om stakladen.
Vi har stadig en aftale om at benytte Michaels orkide-eng til vore gæster. Nabo Bent Nielsen giver stadig os mulighed for at bruge hans jord ved behov. Endelig har vi en aftale med andre naboer: ”De fire Grusgravsejerne” om at benytte en afgrænset del af grusgraven til stille ophold i naturen. Haverefugiet er gået ind i et samarbejde om Mætværk i Sorø omkring fællesspisning.

Foreningen har stadig fokus på at tænke i: sociale kapital, netværk og innovation. Det er dejligt, når det lykkes. Også dejligt når vi møder mennesker, der synes, at det er et godt arbejde vi gør.
Det luner lidt.

Haverefugiet skal udvikle sig på medlemmernes præmisser. Håber alle vil være med til fortsat at udvikle Haverefugiet.

Hvad skal næste år bringe? Lad generalforsamlingen tage en diskussion om dette.

Tak til bestyrelsen og alle aktive medlemmer.
Formand, Ella Hilker

Årsberetning 2018
Generalforsamling den 14. marts 2018
Dette er den 7. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i år været afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året.

Bestyrelsen består af: Karin Skov kasserer, Anne Mette Hilker, Marianne Dalsgård, Anneli Liug, Anders Lindgaard, samt Chris Henningsen og undertegnede.

Formålet med foreningen er at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.

Vi har nu 36 medlemmer på listen.

Vores aktiviteter i år har været:

Onsdagsgruppe, Børn med haver, Studiebesøg, Tur til Knutenlund på Lolland, November arrangement i skoven, deltagelse i konferencer, besøg af studerende/ledige og mennesker i jobafklaringsforløb. Desuden er der lavet en par opgave af studerende, bl.a. om kommercielle og rekreative værdier i Horsebøg Skov.
Der har været oplæg hos Jobcenter i Slagelse og Inner Weel hvor Zille og David deltog. Og planer om oplæg på Sonnerupgaard Gods.

Onsdagsgruppen før løbende nye deltagere og nogle går ud, fordi de kommer i arbejde igen eller fleksjob. Selvfølgelig er der også nogle på kort visit, hvor denne for for rehabilitering ikke giver menig i deres situation. Der er ofte et tema hver gang omkring natur og indflydelse på mennesker eller viden om naturen. Der har været ca. 40 onsdage, med besøg bl.a. hos Anders Kys-Øko., oplægsholdere eller arbejde i fælleshaven. Det er dejligt at opleve at mennesker kommer i gang med et nyt og bedre liv efter stress og gennem fælles hjælp af hinanden og naturen.
Der har igen i år været 3 i virksomhedspraktik. Samarbejde med kommunale jobcentre og tredje aktør er blevet mere problemfyldt. De stressramte kan ikke leve op til til rammer der udstikkes af jobcentrene.

Desværre er partnerskabet med psykoterapeut Jakob Bruun Ørtoft stoppet.
Vi søger efter en nye samarbejdspartner. Eva Skytte vil forsøgsvis etablere  tre temadage om natur og sundhed. Der har været andre henvendelser med der er ikke etableret noget endnu.

Haverefugiet har deltaget i Havesalon 3 hos Nye Rødder  og Haverefugiet skal være oplægsholder på Havesalon 4 på Fejø i maj. Det har været et spændende samarbejde med at få disse Havesaloner udviklet og praktikere til at tale sammen.

Haver for børn har holdt pause siden november. Bestyrelsen har besluttet at ændre konceptet lidt. Således at børnene er fra 6-10. At der max må være 10 børn. At de får en lille stykke have svarende til en ramme og at der vægtes fri lej i skov og have.

Der har været månedlige studiebesøg med mellem 1-6 besøgende pr. gang.

Haverefugiet har været med i initiativgruppen om opstart af Green Care i Danmark. Der blev dannet en faglig landsdækkende forening, som rummer alle former hvor natur og dyr indgår i rehabilitering og i bedring af udsatte menneskers livskvalitet. Det for at øge brugen af, synligheden og udvikle en certificeringsordning, og dermed anerkendelse, som den allerede findes i andre Europæiske lande. Haverefugiet er i bestyrelsen Green Care  Netværket, som i går holdt årsmøde. Vi har fået mange nye kontakter og netværk. Bl.a. en gård i Østerbymark i Jylland. Her vil vi forsøge at udvidde samarbejdet, med en tur derover.

Horsebøg Skov er nu igen forandret med fældning af de store bøgetræer med store skovmaskiner. Vi har efter henvendelse til Stiftelsen Sorø Akademi fået bevaret nogle ganske få træer så der stadig er steder i skoven, hvor kronerne når sammen og oplevelsen af det åbne tag i naturen er der. Vi bruger stadig skoven og stakladen med arbejdet har gjort ændret oplevelsen af skoven som det uberørte. Vi er ved at forny kontrakten med mulighed for at lave flere spor og aktiviteter. Der er planer om en mandegruppe i skoven i 2018 med Chris og Per som ankerpersoner.

Vi har stadig en aftale om at benytte Michaels orkide-eng til vore gæster. Og nabo Bent Nielsen giver stadig os mulighed for parkering. Endelig har vi en aftale med andre naboer: ”De fire Grusgravsejerne” om at benytte en afgrænset del af grusgraven til stille ophold i naturen. Vi er gået ind i et samarbejde om Mætværk i Sorø omkring fællesspisning.

Foreningen har stadig fokus på at tænke: sociale kapital, netværk og innovation. Og det er dejligt, når det lykkes. Når vi møder mennesker, der synes, at det er et godt arbejde vi gør, luner det også lidt.

Der er planer om, sideløbende at lave en Social Økonomisk Virksomhed, således at der kan skaffes meningsfyldte arbejdspladser til flexjobbere. Bestyrelsen besluttede at dette skulle være udenfor Støtteforenings regi.

Hvad skal næste år bringe? Lad generalforsamlingen tage en diskussion om dette.

Tak til bestyrelsen og alle aktive medlemmer.

Haverefugiet skal udvikle sig på medlemmernes præmisser. Håber alle vil være med til fortsat at udvikle Haverefugiet.

Ella Hilker

Årsberetning 2017
Generalforsamling den 30. marts 2017
Dette er den 6. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i år været afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året. Bestyrelsen består af: Karin Skov kasserer, Anne Mette Hilker, Marianne Dalsgård, Anneli Liug, Anders Lindgaard og undertegnede.

Formålet med foreningen er at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.

Vi har nu 38 medlemmer på listen. 27 voksne og 11 børn.

Vores aktiviteter i år har været:

Onsdagsgruppe, Børn med haver, Individuel terapi, Studiebesøg, Julearrangement, deltagelse i konferencer, besøg af studerende/ledige og mennesker i jobafklaringsforløb.

Onsdagsgruppen er i gang med at få nye deltagere. Der er plads til et par stykker mere. Gruppen har i året løb været på ture til Det biodynamiske Gartneri Vidarslund, to ture med overnatning i Permahaven på Samsø. Gæsterne om onsdagen er nye. Der er et tema hver gang omkring natur og indflydelse på mennesker eller viden om naturen. Der har været ca. 40 onsdage, med besøg, oplægsholdere eller arbejde i fælleshaven. Tak til Karin, Camilla, Marianne og nu Chris for at lægge sjæl i arbejdet. Det er dejligt at opleve at mennesker kommer i gang med et nyt og bedre liv efter stress og gennem fælles hjælp af hinanden og naturen.

Der har igen i år været 3 i virksomhedspraktik. Samarbejde med kommunale jobcentre og tredje aktør er blevet bedre i årets løb.

Desværre er partnerskabet med psykoterapeut Jakob Bruun Ørtoft ved at rinde ud. Jakob har nu ganske få i individuel terapi, han har meddelt, at han trapper ned af helbredsmæssige årsager. Tak til Jakob for 6 års loyalt og højt fagligt samarbejde om udvikling og brug af naturen som ramme for helbredelse. Det er udtryk Jakob så rammende har fundet frem til.

Vi har plads til en ny samarbejdspartner. Der har været henvendelser med der er ikke etableret noget endnu.

Også forsøget på sammen med socialpædagog Per Bovbjerg at få projektet ”Recovery i Have & Natur” i gang er midlertidig sat på stand by. Men ikke opgivet.

Haverefugiet har været med i etableringen af Havesalon 1 og Havesalon 2 i samarbejde med FAKTI terapi Have og Grönska. Det har været et spændende samarbejde med at få disse Havesaloner udviklet og praktikere til at tale sammen. Stafetten er nu givet videre til Nye Rødder, hvor den Havesalon 3 holdes i maj måned.

Mest aktivitet er i Haver for børn.

Hver mandag kommer der 12 børn efter skoletid og bruger Haven, skoven og ikke mindst køkkenet for at have fri udfoldelse, bruge kroppen eller få en stille stund. De får tilbudt en lille stykke jord som egen have og fri leg. Marianne, Carolina og undertegne fungerer som bedstemødre. Jeg glæder mig til sommerens Børnehaver. En tur til det økologiske Gods Knutenlund på Lolland med deltagelse af forældrene er under planlægning.

Der har været flere studiebesøg bl.a. 35 deltagerne fra Grøn Kirke, besøg fra studerende fra skovskolen i Nødebo, ligesom der har været afholdt en alternativ 65 års fødselsdag i Halmballerne.

Vores ansøgning til Socialministeriet fik afslag. Men i dag har vi fået en donation på 1000 kr. fra et medlem – Skønt.

Tre fra bestyrelsen har deltaget i et seminar Fremtidens Landbrug på Christiansborg. Her fik Haverefugiet ny inspiration og syn for, at der på mange området arbejdes med at komme tilbage til en naturnær levevis.

Haverefugiet har været med i initiativgruppen om opstart af Green Care i Danmark. Der blev dannet en faglig landsdækkende forening, som rummer alle former hvor natur og dyr indgår i rehabilitering og i bedring af udsatte menneskers livskvalitet. Det for at øge brugen af, synligheden og udvikle en certificeringsordning, og dermed anerkendelse, som den allerede findes i andre Europæiske lande.

Horsebøg Skov er nu igen forandret med fældning af de store bøgetræer med store skovmaskiner. Vi har efter henvendelse til Stiftelsen Sorø Akademi fået bevaret nogle ganske få træer så der stadig er steder i skoven, hvor kronerne når sammen og oplevelsen af det åbne tag i naturen er der. Vi bruger stadig skoven og stakladen med arbejdet har gjort ændret oplevelsen af skoven som det uberørte. Bestyrelsen har diskuteret om vi har nytte af denne ret store årlige udgift for foreningen.

Vi har stadig en aftale om at benytte Michaels orkide-eng til vore gæster. Og nabo Bent Nielsen giver stadig os mulighed for parkering. Endelig har vi en aftale med andre naboer: ”De fire Grusgravsejerne” om at benytte en afgrænset del af grusgraven til stille ophold i naturen. Vi er gået ind i et samarbejde om Mætværk i Sorø omkring fællesspisning.

Foreningen har stadig fokus på at tænke: sociale kapital, netværk og innovation. Og det er dejligt, når det lykkes. Når vi møder mennesker, der synes, at det er et godt arbejde vi gør, luner det også lidt.

Hvad skal næste år bringe? Lad generalforsamlingen tage en diskussion om dette.

Haverefugiet skal udvikle sig på medlemmernes præmisser. Håber alle vil være med til at præge Haverefugiet.

Formand, Ella Hilker

Årsberetning 2016
Generalforsamling den 16. marts 2016

Dette er den 5. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i år været afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året. Bestyrelsen består af: Karin Skov kasserer, Anne Mette Hilker, Anneli Luig, Anders Lindgaard, Sara Mossin og undertegnede som formand.

Formålet med foreningen er at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.

Vi har nu 34 medlemmer på listen.

Haverefugiet har været åbent med gæster uafbrudt siden 15. august 2011. Enten i individuel terapi, studiebesøg eller onsdage. Noget som er i udvikling er at vi tager med som bisidder ved samtaler med det offentlige. Dette giver ro for vores medlemmer og samtalerne kan bedre huskes og bruges konstruktivt.

På onsdagene kommer flere og flere. der er op til 10 personer. Der er et tema hver gang omkring natur og indflydelse på mennesker eller viden om naturen.

Der har været ca. 40 onsdage, med besøg, oplægsholdere eller arbejde i fælleshaven.

Noget nyt var at etablere en lille fælleshave og gøre fælles erfaringer med havearbejde. Tak til Karin Skov og alle oplægsholdere, som alene belønnes med økologisk æblemost fra KYS-ØKO.

Der har været afholdt et offentligt aften arrangement med jurist Hanne Biehl med temaet. Rettigheder og pligter som sygemeldt stressramt.

Der har været to i virksomhedspraktik Bo Hansen og Elena Søndergaard. Det har været problematisk, at samarbejde med kommunale jobcentre. Dette har resulteret i et brev til overborgmesteren i København. Der er, kommer svar på at han undersøger sagen og roser i øvrigt vort arbejde.

Der er stadig et godt og udviklende partnerskab mellem psykoterapeut Jakob Bruus Ørtoft. Jakob har individuel terapi men stressgruppen er på stand by.

Der er ikke fælles værdigrundlag, med de offentlige jobcentre og offentlige hospitalsafdelinger. Forsøg på samarbejde er strandet på to forskellige systemer.

Siden januar er der arbejdet med at blive etableret et nyt tiltag om tirsdagen med recovery mentor Per Bovbjerg. Her har vi været på besøg på det første private psykiatrihospital Skovhuset i Nykøbing Sjælland. Det var et positivt møde, der bekræfter os i at psykoterapi er i højsædet. De brugte ikke naturen aktivt og her var der en samarbejdsmulighed. Vi har også haft besøg af arbejdsmedicinsk klinik i Holbæk, her er også en mulighed for nyt samarbejde.

Vi har to gange arrangeret tur til foredrag af professor i forsøgsdesign Peter Gøtzsche. I går aftes var vi 7 mennesker, der tog turen ind til København,

P.G. er medstifter af Cochrane Centret. Han har skrevet bogen: Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse. Det er godt at møde et menneske, der på videnskabelig grund, tør tage en konfrontation med den etablerede psykiatri. At psykofarmaka gør langt mere skade end gavn.

Haverefugiet er et tilbud til stressede mennesker, der søger egne veje ud af vildnisset. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er de menneskelige relationer og den naturmæssige ramme, som gør os til hele mennesker.

Vi understøtter det ligeværdige møde med støtte og opmuntring, som skabes, når gæsterne møder andre i samme situation, som dem selv. Vores gæster skal finde deres egen vej ud af vildnisset – og måske er det i et ligeværdigt møde på en gåtur i skoven? Ligeledes er erfaringen, med naturen som ramme er terapeuternes arbejde enklere, og kan give inspiration videre i livet.

Foreningens hjemmeside har fået nyt design og bestyres af Per Bovbjerg vi er også kommet på fasebook. Vi savner dog en frivillig til at bestyre hjemmesiden og Facebook.

Horsebøg Skov er nu ved at reetablere sig efter skovmaskine massakren hvor stier og træer var raceret. Vi bruger stadig skoven og stakladen er klar til brug, når der kommer nogen med interesse for hvad den han bruges til.

Naturlegeplads firmaet NOBILIS har udskåret fore det fine skilt og Jacob har malet det.

Vi har stadig en aftale om at benytte Michaels orkideeng til vore gæster. Og

nabo Bent Nielsen giver stadig os mulighed for parkering. Endelig har vi en aftale med andre naboer: ”De fire Grusgravsejerne” om at benytte en afgrænset del af grusgraven til stille ophold i naturen. Der har lige været besøg af en ræv fra grusgraven, som har taget alle 5 terapihøns og hanen. Det er jeg ked af.

Haverefugiet er medlem af Sorø Kommunes Frivillig center. Der har været en frivilligdag, som resulterede i to besøg. Krydderen og Helle Talbot der laver siddende Qi-gong.

Ligeledes var vi på med en workshop på Praktisk Økologis seminar i på Fyn sammen med Grönska. Det gav efterfølgende en del kontakter. Samarbejdet med Grønska er udvidet til at lave en fælles havesalon for praktikere i naturen.

I det samarbejde er også terapihaven FACTI, København med. Der er en Havesalon for praktikere den 15. april under planlægning.

Foreningen har stadig fokus på at tænke: sociale kapital, netværk og innovation. Og det er dejligt, når det lykkes. Når vi møder mennesker, der synes, at det er et godt arbejde vi gør, luner det også lidt.

Næste år skal der fortsat arbejdes med at stabilisere HAVEREFUGIET og fremtidssikre det. Der kommer ny lovgivning omkring sociale økonomiske virksomheder. Den lovgivning er ikke vokset ud af vores have. Den bevirker at det frivillige skal fungere på erhvervslivets præmisser.

Haverefugiet skal udvikle sig på medlemmernes præmisser. Håber alle vil være med at præge det.

Vi har lånt citatet Hvorfor være inde, når alt håb af ude? af Grönska Terapihave

Tak til alle medlemmer, aktive i bestyrelsen, ambassadører og støtter.
Formand, Ella Hilker 

Årsberetning 2015
Generalforsamling den 19. marts 2015
Dette er den 4. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i år været afholdt 2 bestyrelsesmøder.

Formålet med foreningen er at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.
Vi har nu 26 betalende medlemmer. De, som ikke har betalt, slettes af listen.

Haverefugiet har været åbent med gæster uafbrudt siden 15. august 2011. Enten i terapi, på studiebesøg på sidste fredag i måneden eller onsdage, hvor der hver gang er et tema omkring natur og indflydelse på mennesker. Tak til Karin Skov og Sofie Fredborg, som har været tovholdere her og trukket et stort læs. Der har igen i år været Børnearrangementet i efterårsferien: Den blå kartoffel. Tak til Sofie, Sara M. og Anne Mette som helt og holdet stod for forløbet og de glade børn.

Der er stadig et godt og udviklende partnerskab mellem psykoterapeut Jakob Bruus Ørtoft og foreningen. Jakob har renoveret terapirummet, kommet med et dejligt bål-fad og ikke mindst brænde. Det er for mig personligt stadig en glæde at blive inspireret af Jakobs: ”Det, som er interessant her, er?” – og så kommer et eller andet, jeg aldrig har overvejet før. Jakob Ørtoft og foreningen udvikler samarbejdet. Det var glædeligt, da Jakob fik en aftale i stand med Jobcenter Sorø. Vi arbejder dog stadig på at få aftalen til at give flere i terapi mandag og torsdag,
Vi tror stadig på vigtigheden af et ligeværdigt møde mellem gæster og terapeuter, og at vores relation til gæsterne er særlig vigtig i vores metode. Vores tilgang er, at vi ikke har svaret på, hvordan de skal gøre, men at vi gerne vil være nysgerrige sammen med dem. Vi tilstræber derfor at møde gæsterne i et ikke-dømmende, anerkendende og ligeværdigt møde.
Vi understøtter også det ligeværdige møde med støtte og opmuntring, som skabes, når gæsterne møder andre i samme situation som dem selv. Vores gæster skal finde deres egen vej ud af vildnisset – og måske er det i et ligeværdigt møde på en gåtur i skoven? Ligeledes er erfaringen, at med naturen som ramme er terapeuternes arbejde enklere og kan give inspiration videre i livet.

Foreningens hjemmeside bestyres på 4 år af Jacob. Men Per Bovbjerg har under sin praktik i Haverefugiet fået os på Facebook. Vi savner dog en fast mand på dette område, for yderlige at profilere os via Facebook

Stakladen i Horsebøg Skov er ordnet og klar til at tage i brug, når der kommer nogen med interesse for, hvad den kan bruges til. Sofie Fredborg har vist interesse for at lave Qi-Gong.
Så har vi haft to i virksomhedspraktik: Per Bovbjerg og Sofie Fredborg, det giver ekstra energi og et frisk indput i Haverefugiets hverdag.

Haven åbnede den 15. August 2011 og der har været gæster siden.

Vi har stadig en aftale om at benytte Michaels orkideeng til vore gæster. Specielt når orkideerne er i blomst, er engen en god oplevelse.

Vores nabo Bent Nielsen giver stadig os mulighed for parkering og brug af hans jord til dyrkning og parkering. Endelig har vi en aftale med andre naboer: ”De fire Grusgravsejerne” om at benytte en afgrænset del af grusgraven til stille ophold i naturen. Vi bruger nu en sti til Egetræet på gravhøjen, da Horsebøg skov har været under træfældning og er meget pløret.

Haverefugiet er medlem af Sorø Kommunes Frivilligcenter. Ligeledes var vi med på en workshop på Praktisk Økologis’ seminar i Fredericia. Det gav en del kontakter. Sorø Kommune ydet et tilskud på kr. 4.000,00 i år til frivillige aktiviteter i 2014. Vi skal udvide det lokale netværk gennem en ide om fælleshaver.

I januar måned i år var Haverefugiet repræsenteret i en fin artikel som månedens historie i sundhedsnetværket. Dette har givet en kontakt til en journalist på Politikken, som gerne vil udbrede kendskabet til andre former for rehabilitering af stressramte. I marts måned holdt Anne Mette og jeg oplæg for Seniorsygeplejersker i Nordsjælland om Haverefugiet. Det skæppede lidt i kassen. I sidste uge var Jakob og jeg på besøg på Fyn I Mia Ebsens nye terapihave Grønska- her er der indvielse af haven den 17. april, hvor vi kører derover. Hvis flere vil med er der plads i bilerne.

Foreningen har stadig fokus på at tænke: Social kapital, netværk og innovation. Og det er dejligt, når det lykkes. Når vi møder mennesker, der synes, at det er et godt arbejde, vi gør, luner det også lidt.
Hvis der alene ses på det økonomiske, er der i 2014 et beskedent underskud. Eller sagt på en anden måde, de økonomiske midler, vi råder over, arbejder på højtryk. Det netværk vi har: arbejder: den viden vi har: arbejder, det område vi kan benytte: benyttes. Det kaldes også “Empowerment”.

De mennesker, der kommer her, får det bedre, stressen reduceres og egne valg, der gavner, kan træffes.

Næste år skal der arbejdes med at stabilisere HAVEREFUGIET. Der kommer en ny lovgivning omkring Social-økonomiske virksomheder. Det skal undersøges, om det er denne vej vi skal gå.
Det er et meningsfuldt arbejde i foreningen i mødet mellem mennesker og natur. Meningsfuldt at være med til i en tid med truende klimaforandringer, ødelæggelser af natur, urbanisering og videnssamfundets stressede levevis, at være med til at skabe en længsel efter den uberørte natur – eller det åbne hav som Antoine de Saint-Exupéry berømte citat illustrerer:

Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter det åbne hav…

Oversat til Haverefugiets sprog ” den frie natur”

Tak til alle medlemmer, aktive i bestyrelsen, ambassadører og støtter.
Formand, Ella Hilker

Årsberetning 2014
Generalforsamling den 11. marts 2014

Dette er den 3. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i år været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Formålet med foreningen er jo at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.
Dette formål søger bestyrelsen at styre efter.

På et bestyrelsesmøde fik vi besøg af statsautoriseret revisor Morten Kristiansen fra Deloitte omkring nye finansieringsmodeller og fonde. Her må jeg sige, det er vi ikke gode til at søge økonomiske midler. Men frivillige bidrag i form af naturalier får alligevel Humlebien til at flyve.
Der er bestyrelsesmedlemmer, der har trukket et læs og gerne vil have andre til at tage over. Det forstår jeg.
I dag håber jeg på, at vi kan få nye ind, som vil yde et frivilligt bidrag. Haverefugiet har været åbent med gæster uafbrudt siden 15. august 2011. Enten i terapi, eller studiebesøg på sidste fredag i måneden. Mennesker der søger inspiration til bedre helbred, kommer om onsdagene, hvor der hver gang er et tema omkring natur og naturens indflydelse på mennesker. Tak til Wenche Irgens som har været tovholder her og trukket et stort læs. Der har været arrangementer om aftenen med andre lokale foreninger: Medborgerforeningen har været på besøg. Og Sociale Entreprenører i Danmark besøgte os.
Så har der været Børnearrangementet: Den blå kartoffel. Tak til Lisbeth, Henrik og Anne Mette som helt og holdet stod for forløbet og de glade børn.

Der er stadig et godt og udviklende partnerskab mellem psykoterapeut Jakob Bruus Ørtoft og foreningen. – Og Niels Hilker og jeg som ejere af stedet.
Det var lidt af en oplevelse at blive valg som et ud af 50 tiltag, der viser nye veje til velfærdsudvikling. På Velfærdens Innovationsdag arrangeret af Mandag Morgen, var vi oplægsholdere. Det var lidt at en oplevelse at komme med en kurv med mosser fra Horsebøg Skov, en halmballe og et fåreskind og ikke mindst Anders Lindgårds Økologiske Æblemost og tale med 5o mennesker, der specielt var interesseret i vores arbejde.
Vi havde en god omtale i Sjællandske Tiende omkring vores Sociale Entreprenørskab, som optakt til besøg af foreningen på en temadag til Sorøs Sociale Entreprenørskaber. Endelig har der været studerende, som ønskede at lave specialer, bl.a. Naimi Yasin fra Copenhagen Business School, som skrev speciale om Sociale Entreprenørskaber. Desuden besøg fra behandler fra Belgien og Landskabsarkitekt Inge Futtrup.

Foreningens hjemmesiden bestyres stadig af Jacob.

Væksthuset er sat på stand by. I stedet er vi ved at indgå en kontrakt med Stiftelsen om at låne stakladen i Horsebøg Skov. Carporten har fået nyt tag.
Vi haft Doreen Møller i virksomhedspraktik. Det var et friskt indput. Hun lavede en lørdag i Haverefugiet for naturvejledere og desuden en lille film, som er lagt på hendes blok. Denne har givet gode nye forbindelser og nyt netværk til mennesker, der søger inspiration til at bruge deres naturværdier til gavn for andre. Vi har haft besøg af krisecentre og beboere fra økologiske Landsbyer, som vil lave udvikling og søger inspiration udefra.

Jakob Ørtoft og foreningen udvikler samarbejdet. Vi er ved at finde en model omkring en ny lejeaftale hvor Jakob bliver lejer af terapilokalet og kan videreudleje til relevante terapeuter. Vi er netop ved at udvikle samarbejdet med en kropterapeut: Tina Madsen fra Stenmagle. Hun arbejder med en speciel bindevævsmassage, som vi vil afprøve, om det gavner stressramte.
Vi er glade for at have startet en ny gruppe af sygemeldte stressramte. Det lover godt for fremtiden. Vi har desuden besøgt Eva Biehe’s terapisted med ugedøgntilbud til meget stressede mennesker og Pamperins Veteranhave i Slagelse

Vi tror stadig på vigtigheden af et ligeværdigt møde mellem gæster og terapeuter. Og på at vores relation til gæsterne er særlig vigtig i vores metode. Vores tilgang er, at vi ikke har svaret på, hvordan de skal gøre, men at vi gerne vil være nysgerrige sammen med dem. Vi tilstræber derfor at møde gæsterne i et ikke-dømmende, anerkendende og ligeværdigt møde.
Vi understøtter også det ligeværdige møde med støtte og opmuntring, som skabes, når gæsterne møder andre i samme situation, som dem selv. ”Som du har det nu, havde jeg det for en måned siden”. Når stresssyge gæster mødes med empati og omsorg møder hinanden og udveksler deres erfaringer, så mindskes deres stress.
Vores gæster skal finde deres egen vej ud af vildnisset – og måske er det i et ligeværdigt møde på en gåtur i skoven? Det er erfaringen, med naturen som ramme, er terapeuternes arbejde enklere.

Vores definition på forskning er, at gå ud i virkeligheden, opleve og sanse og gå tilbage og lure en dybere sammenhæng af. Så hvis der er positive tilbagemeldinger på kropsmassage, skal dette område udforskes og beskrives.
Haven åbnede jo den 15. August 2011, og der har været gæster siden.

Vi har stadig en aftale om at benytte orkideengen til vore gæster.

Vores nabo Bent Nielsen giver os stadig mulighed for parkering og brug af hans jord til dyrkning og parkering. Endelig har vi en aftale med andre naboer: ”De fire Grusgravsejerne” om at benytte en afgrænset del af grusgraven til stille ophold i naturen. Her er der ryddet lidt op pga. tilgroning.

Vi er medlem af Sorø Kommunes Frivillig center. Her har vi fået et tilskud på kr. 3000,00 til frivillige aktiviteter i 2014.

Vi har fået medlemsfremgang, så nu er vi over 30 medlemmer.

Foreningen har stadig dyr: Katte, høns, kinesiske dværgvagtler. Bestanden skal udvides i sommer.

Foreningen må stadig have fokus på det økonomiske og det organisatoriske. Det kræver arbejde at tænke i sociale kapital, netværk og innovation. Og det er dejligt, når det lykkes. Når vi møder mennesker, der synes, at det er et godt arbejde, vi gør, luner det også lidt. Det er skabt sammenhold og bevægelse i form af et stort netværk, som foreningen kan trække på. Ligeledes er der medlemmer, vi kalder ambassadører, som gør et stort arbejde i at formidle stedet.

Hvis der alene ses på det økonomiske, er der i år et beskedent overskud.

De planer foreninger havde sidste år er fuldført:

  • At få lavet en kortfilm om Haverefugiet og lægge den på hjemmesiden. Det blev ikke det store men en mindre film går an.
  • At forsætte med aktiviteterne: terapi, kurser i mindfulness, studiedage, besøgende og onsdage.
  • At udvide haven og indrette den bedre.
  • At få bedre indendørs faciliteter i kontoret og bryggerset og gerne bygget væksthuset. (Selvom det hedder, at man aldrig skal gå tilbage til en fuser.)
  • Næste år skal der arbejdes med at stabilisere HAVEREFUGIET og fremtidssikre foretagenet. Der kommer ny lovgivning omkring sociale økonomiske virksomheder. Det skal undersøges, om det er denne vej vi skal gå.
  • Vi vil gerne have grupper af stressramte og håber på en kontrakt med kommunernes jobcentre. Heriblandt Sorø Kommune. DSR har vi forsøgt at få en aftale med, men det er ikke indtil videre ikke lykkedes.

Det er et meningshuldt arbejde i foreningen i mødet mellem mennesker og natur. Meningsfuldt at være med til, i en tid med truende klimaforandringer, ødelæggelser af natur, urbanisering og videnssamfundet stressede levevis, at være med til at skabe en længsel efter den uberørte natur eller det åbne hav som Antoine de Saint-Exupéry berømte citat illustrerer:

Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter det åbne hav…

  Oversat til Haverefugiets sprog ” den frie natur”

Tak til alle aktive i bestyrelsen, ambassadører og støtter.
Formand, Ella Hilker


Årsberetning 2013
Generalforsamling den 13. marts 2013

Dette er den 2. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har i år været afholdt 6 bestyrelsesmøder i en aktiv og innovativ foreningen, med 3 aktive bestyrelsesmedlemmer. I dag håber jeg på, at vi kan få flere i bestyrelsen eller som aktive. Haverefugiet har været åbent med gæster uafbrudt siden 15. august 2011. Enten i terapi, på studiebesøg på onsdage eller til arrangementer om aftenen. Desuden er der produktion af planter fra haven

Formålet med foreningen er jo at udvikle og understøtte haverefugiet for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser, nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside m.v.
Dette formål søger bestyrelsen at styre efter.
Der er stadig et godt og udviklende partnerskab mellem psykoterapeut Jakob Bruus Ørtoft og foreningen. – Og Niels Hilker og jeg som ejere af stedet.

Bestyrelsen har arbejdet med at udvikle de 10 onsdage i haverefugiet, som Linda Køngerskov og Wenche Irgens har stået i spidsen for sidste efterår. Et spændende tiltag, hvor der hver gang har været et emne med en tilhørende oplevelse i naturen og en snak bagefter. Deltagerne har været medlemmer og interesserede. Disse arrangementer bliver nu gentaget her i foråret med de erfaringer, der blev gjort i efteråret. Men lidt færre og mindre arrangementer.

Vi havde en god omtale i Sorø Avis i sidste måned, der kommer mellem 3-5 hver gang. Målgruppen er i år yngre mennesker med en kronisk problematik. De ønsker en forandring gennem brug af naturen. Der er gode samtaler efter Lindas oplæg, og Wenches sang berørte alle. Det er en eksperimenterende gruppe, så der er plads til overraskelser og udfordringer og undren. Emnerne er: Naturens helende kraft, Naturens betydning i en livskrise, Mindfulless og sindsro – i naturen, Naturen til at bevæge sig i. Om dyrs betydning for menneskers helbred, Om blomsternes betydning for menneskers helbred og endelig Naturen som spisekammer. At spise og drikke i naturen.

Foreningen har forbedret hjemmesiden i samarbejde med Jacob Hilker, som har haft opgaven som en praktisk læreproces som software studerende. Der er nu 1000 besøgende om måneden på hjemmesiden.
Foreningen har haft et reklamebureau Nisted Brun+ von Bülow til at se på vores måde at blive kendt på. Det var en lærerig proces at blive kigget efter – ikke mindst for udviklingen af hjemmesiden. Vi fik en hård professionel tilbagemelding, som ændrede hjemmesiden markant. Oplægget har været drøftet i bestyrelsen. Efterfølgende har studerende fra Campus Køge gennem deres underviser Henrik Bøll Larsen givet kritik af markedsføringsarbejdet og hjulpet os med nye forslag til at udvikle Haverefugiet. Jeg holdt et oplæg på Campus Køge om Sociale Entreprenørskaber og Sociale virksomheder og Jakob Ørtoft og jeg havde efterfølgende besøg at 20 studerende, der med energi og friske pust midt i vinterkulden satte tempoet op i Haverefugiet for en enkelt dag. Jakob og jeg var efterfølgende på visit på skolen, og fik tilbagemeldinger om, hvordan vi kunne forbedre vores virksomheds ydelser og kommunikation med omverdenen.

Væksthuset spøger stadig. Vi havde en ubetalt regning til Flemming Abrahamsen, som vi sidste år vedtog på generalforsamling at få bragt ned gennem salg af planter m.m. Vi fik stor økonomisk hjælp fra Jakob Ørtoft, nu er regningen betalt, mere herom under regnskabet.

Haverefugiet har haft besøg af en kandidatstuderende i Pædagogisk Filosofi, som gerne vil lave en filosofiopgave om virkningen af ophold i naturen. Hun lavede et spørgeskema til alle gæster i gruppeforløbene, som jo ligger under Jakobs Ørtofts domæne.
Gæsterne var lidt forundrede over de lukkede spørgsmål og spørgeskemaet. Men kandidatopgaven blev bestået med glans. Måske fordi sådanne opgaver også er en lære- og erkendelsesproces. Vi har modtaget eksamensopgaven i form af en rapport med spørgsmålet: Naturen som sundhedsfremmende? Den blev læst med interesse. Hun konkluderede, at naturen isoleret ikke er sundhedsfremmende, men spørgeskemaerne (empirien) viser naturen som helende, restituerende, når der gives mulighed for samtale med en terapeut og der gives mulighed for at udføre mindfulness, opleve omsorg og fællesskabsfølelse og med skift af læringsrum og involvering af sanser i en egen-oplevelse af kroppen i det terapilokale, som naturen er. Måske er et kvantitativt spørgeskema med afkrydsningsmuligheder ikke den bedste metode til at opsamle erfaringer fra gæsternes oplevelser, som vores studerende også konkluderede.
Jakob Ørtoft og jeg har derfor forsøgt at opsamle vores erfaringer. Anne Mette Hilker har interviewet os. Herefter har hun lavet en artikel, som har samlet Haverefugiets egne erfaringer og udviklede metode til stress rehabilitering.
Vores konklusion er: Vigtigheden af et ligeværdigt møde mellem gæster og terapeuter. At vores relation til gæsterne er særlig vigtig i vores metode. Vores tilgang er, at vi ikke har svaret på, hvordan de skal gøre, men at vi gerne vil være nysgerrige sammen med dem. Vi tilstræber derfor at møde gæsterne i et ikke-dømmende, anerkendende og ligeværdigt møde.
Vi understøtter også det ligeværdige møde med støtte og opmuntring, som skabes, når gæsterne møder andre i samme situation, som dem selv. ”Som du har det nu, havde jeg det for en måned siden”. Når stresssyge gæster mødes med empati og omsorg møder hinanden og udveksler deres erfaringer, så mindskes deres stress.
Vores gæster skal finde deres egen vej ud af vildnisset – og måske er det i et ligeværdigt møde på en gåtur i skoven? Ligeledes er erfaringen, at med naturen som ramme er terapeuternes arbejde enklere.

Metoden er beskrevet for lægfolk og bliver lagt på hjemmesiden, således at det kan indgå i arbejdet med at opfylde forenings formål.

Vores definition på forskning er at gå ud i virkeligheden, opleve og sanse og gå tilbage og lure en dybere sammenhæng af.
Anne Mette Hilker har lavet en fint skrift i en ledighedspraktik i Haverefugiet. Det lykkedes desværre ikke Linda Køngerskov at få overbevist sit bagland om, at det kunne være en god ide, at hun også kom i Haverefugiet i praktik. Vi synes, det er meningsfuld beskæftigelse.

Haven åbnede den 15. August 2011, og der har været gæster siden. Det glippede med at få et nyt gruppeforløb i stand i efteråret, da Jakob havde travlt med stressede krigsveteraner på Nacadia i Hørsholm. Men set i det lange perspektiv er det godt at få udvekslet erfaringer med andre terapeuter og udvidet netværket til andre haver. Vi har også deltaget i et en konference i Århus med opsamling af de første erfaringer fra Mariendals haver i Århus.

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening blev der afholdt en aftentur til den lokale orkideeng. Denne eng har vi fået lov at benytte til vore gæster. Specielt når orkideerne er i blomst, er engen en oplevelse.

Foreningen har stadig en brugsaftale med Stiftelsen Sorø Akademi om anvendelse af Horsebøg Skov. Desuden med vore naboer Bent Niels om parkering og brug af hans jord til dyrkning og parkering. Endelig har vi en aftale med andre naboer: ”De fire Grusgravsejerne” om at benytte en afgrænset del af grusgraven til stille ophold i naturen.

Haven været åben for studiebesøg hver måned. Der har været gennemført 5 studiebesøg i 2012 med mange besøgende. Der er også mange, som kommer enkeltvis, for at få en samtale, mens de oplever haven.
Det har været møde med Sorø Kommunes Frivilligcenter. Det er derfor, vi forhåbentlig får rettet vedtægterne til, så vi har mulighed for at modtage tilskud fra kommunen til vores arrangementer.

For at tjene lidt penge har bestyrelsen og Jakob været på frit lejde boden ved FARMERS MARKET, Sorø. Det blev solgt duftpelagonier af egen avl.
Der har været mange besøg i haven. Agenda 21 fra Fredensborg, lederen af Frivilligcentret i Helsingør og Krise Centret for voldsramte kvinder i Ringsted.
Vores ERFA-gruppen har afholdt to netværksmøde med andre haverefugiet. Det er dog ebbet lidt ud.
Her har været besøg af små grupper af mennesker, som ønsker at dele en anderledes oplevelse sammen end museumsbesøg og cafebesøg.
Bestyrelsen har afholdt to arrangementer med temaet: Hvorfor får tibetanere ikke stress? med Tempa Gyljatsin. Her var huset fuld af gæster og medlemmer.

Vi har fået medlemsfremgang fra 13 til 28 medlemmer dette år. Dejligt at vi har fået tilsagn om at nogle af dem gerne vil med i bestyrelsen, så der bliver flere kræfter at udvikle stedet med.

Foreningen har også udvidet dyreholdet, så vi nu ud over at kunne opleve kanin og katte, også nu kan se et hønsehus og fire høns og en hane.

Foreningen må stadig have fokus på det økonomiske og det organisatoriske. Det kræver arbejde at tænke i sociale kapital, netværk og innovation. Men det er dejligt, når det lykkes. Når vi møder mennesker, der synes, at det er et godt arbejde vi gør, luner det også lidt. Det er skabt sammenhold og bevægelse i form af et stort netværk, som foreningen kan trække på. Ligeledes er der medlemmer, vi kalder ambassadører, som gør et stort arbejde i at formidle stedet.

Hvis der alene ses på det økonomiske, er der derimod stadig et lille rødt tal på bundlinjen. Det er opgaven, at det skal væk næste år.

De planer foreninger går og tumler med til næste år er:

   • At lave en kortfilm om Haverefugiet og lægge den på hjemmesiden.
   • At forsætte med aktiviteterne: terapi, kurser i mindfulness, studiedage, besøgende og onsdage.
   • At udvide haven og indrette den bedre med pileflet som hegn.
   • At få bedre indendørs faciliteter i kontoret og bryggerset og gerne bygget væksthuset.

Det er et meningshuldt arbejde i foreningen i mødet mellem mennesker og natur. Være med til, i en tid med truende klimaforandringer, ødelæggelser af natur, urbanisering og videnssamfundet stressede levevis, her at være med til at skabe en længsel efter den uberørte natur eller det åbne hav som Antoine de Saint-Exupéry berømte citat er illustrerer:

Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter det åbne hav…

  • Oversat til Haverefugiets sprog ” den frie natur”

Tak til alle aktive, ambassadører og støtter.
Formand, Ella Hilker


Årsberetning 2012
Generalforsamling 

Dette er den 1. generalforsamling efter stiftelsen af foreningen den 3. februar 2011. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i en aktiv, turbulent og lærerig foreningen. Der har været udskiftning i bestyrelsen og talrige forsøg på at få byggeri af væksthus i gang. Der har været støtte til igangsætning af haverefugiet, som har været åbent med gæster siden 15. august 2011.

Foreningen har oprettet domæne og hjemmeside, lavet prospekt, konto i sparekassen, CVR nummer og brevpapir.

Vi lagde stort ud med at skulle realisere Væksthuset gennem fondsmidler, og gennem den tidligere formand nåede vi langt. Arkitekt Flemming Abrahamsen blev inddraget og tegnede skitseforslag til væksthuset, som skulle vedlægges fondsansøgningerne. Tekstforfatter Annemette Allerup og Grafiker Annemette Øvlisen har uden beregning lavet prospektet. Terapihave designer Mia Ebsen lavede skitseforslag til indretning af haven.

Der blev skrevet fondsansøgninger til SparTrelleborgfonden, Nordeafonden og lavet et stort forberedende arbejde for at søge Veluxfonden og Real Dania.

Der skulle i den forbindelse indgås aftale med ejerne , inden ansøgningen til Velux Fonden. Foreningen første formand valgte at udtræde, da ejerne ikke kunne acceptere de præmisser for tildeling af fondsmidler, som fonden krævede. Yderligere to bestyrelsesmedlemmer valgte ligeledes at udtræde.

Bestyrelsen nykonstituerede sig.

Haverefugiet har haft besøg af en forsker, som gerne vil forske om virkningen af ophold i naturen.

Haven åbnede den 15. August 2011, og der har været gæster siden. Der har været et godt og udviklende partnerskab mellem psykoterapeut Jakob Ørtoft og foreningen. Det gav det et løft og stort skud fremad, da Jakob Ørtoft donerede et drivhus til haven. Huset står nu færdigt med hjælp fra gæsterne i haven, og ikke mindst Niels Hilker.

Danmarks Lærerforening bragte en artikel om haverefugiet og interview med 2 af gæsterne. Det efterfulgtes af en artikel i Sjællandske Tidende og Dagbladet.

Haven har været anvendt til afholdelse af en Sluk lyset kampagne d. 31/3, i samarbejde med Sorø Kommune og Verdensnaturfonden.

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening blev der afholdt en vandretur om de 8 kvaliteter i naturen, som er stressafladende. Der var 35 deltagere.

Desuden har haven været åben for studiebesøg hver måned. Der har været gennemført 5 studiebesøg i 2011 med flere besøgende. Der er annonceret mundtligt og gennem Praktisk Økologi.

Foreningen har indgået brugsaftale med Stiftelsen Sorø Akademi om anvendelse af Horsebøg Skov.

Der har været arbejdsdage, hvor frivillige har arbejdet i haven. Sammenfattende har det været et lærerigt år.

Foreningen er gået fra fokus på det økonomiske og organisatoriske til det enkelte menneske og det humanistiske. Der er skabt sammenhold og bevægelse i form af en stor social kapital, som foreningen kan trække på.

Hvis der alene ses på det økonomiske, er der derimod midlertidig røde tal på bundlinien. Det skal vi se på under regnskabet.

Tak til alle aktive.
Formand, Ella Hilker