Vedtægter

Vedtægter for foreningen Haverefugiet, Sorø

Navn og hjemsted
§ 1.
Foreningens navn er Haverefugiet, Sorø. Foreningen er stiftet den 3. februar 2011 med hjemsted i Sorø
Kommune. Foreningen er åben for alle privatpersoner og virksomheder, der kan gå ind for formålet. Der
betales et kontingent, hvor størrelsen besluttes på en generalforsamling.

Formål og hæftelse
§ 2.
Formålet med Haverefugiet Sorø er at rehabilitere stressramte voksne og unge og forebygge stress hos
børn.
Dette sker ved:
• Aktiviteter og fællesskaber i Haverefugiet og naturen
• At bruge Haverefugiet og naturen i helbredelse
• At understøtte børns adgang og relation til natur og dyrket jord
• At Skolehaven og praktisk undervisning i det fri
• At samarbejde med diverse terapihaver, kommuners jobcentre, Frederiksberg Skole m.m.
Stk. 2 Foreningen er primært en kontingentforening.
Stk. 3 Bestyrelsen medlemmer modtager ikke honorarer for hvervet.
Stk. 4 Tegningsret. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Dog ved køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Ledelse
§ 3.
Haverefugiet ledes af en bestyrelses på 5 medlemmer, der vælges på en årlig generalforsamling.
Stk. 2 På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og revisorsuppleant. Kun
tilstedeværende medlemmer har stemmeret. Der kan stemmes på lige så mange personer, som antal poster
på valg.
Stk. 3 Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg. I lige år afgår 2 af bestyrelsens medlemmer, og i
ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Stk. 4 Stemmeret har alle medlemmer, der har indbetalt kontingent. Fraværende valgbare medlemmer kan
vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg.
Stk. 5 Valg på generalforsamlingen er skriftlige, med mindre der kun er det antal kandidater, som skal
vælges.
Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og en kasserer. Den udarbejder egen forretningsorden og
fastsætter sin mødefrekvens og mødeform. Dog afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen
tilrettelægger generalforsamlingen.
Stk. 7 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 8 Mødereferater, indkaldelser og anden orientering sendes til medlemmerne på mail.
Stk. 9 Den af bestyrelsen valgte kasserer forestår foreningens økonomi.

Generalforsamling
§ 4
Generalforsamlingen afholdes i marts måned og er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Generalforsamling indkaldes på mail med mindst 3 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet,
indsendes til formanden senest 2 uger før. Indkomne forslag sendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen.
Stk. 3 Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag
6. Forslag til budget, herunder næste års kontingentforening
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisor suppleanter
9. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 7
medlemmer indgiver begæring herom til bestyrelsen med dagsorden

Nedlæggelse
§ 6
Foreningen kan nedlægges, såfremt dette er besluttet på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Evt.
overskud tilfalder en sygdomsbekæmpende organisation
Vedtaget på generalforsamling den 8. marts 2023