Vedtægter

Navn og hjemsted

 

§ 1.
Foreningens navn er Haverefugiet Sorø. Foreningen er stiftet den 3. februar 2011 med hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen er åben for alle privatpersoner og virksomheder, der kan gå ind for formålet. Der betales et kontingent, hvor størrelsen besluttes på en generalforsamling.

 

Formål og hæftelse

 

§ 2.
Formålet med Haverefugiet Sorø er at udvikle og understøtte haverefugier for stressramte i Danmark. Dette kan ske gennem aktiviteter og økonomisk støtte til rehabilitering af stressramte og til belysning af udviklingstendenser nationalt og internationalt og i form af medlemsmøder, seminarer, hjemmeside mv.

Stk. 2 Foreningen er primært en kontingentforening, der alene hæfter ved sin formue overfor de påtagne forpligtigelser. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens eventuelle gæld.

Stk. 3 Bestyrelsen medlemmer modtager ikke honorarer for hvervet.

Stk. 4 Tegningsret. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

Ledelse

 

§ 3.
Haverefugiet ledes af en bestyrelses på 5 medlemmer, der vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes i februar måned.

Stk. 2 På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og revisorsuppleant. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret. Der kan stemmes på lige så mange personer, som antal poster på valg.

Stk. 3 Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg. I lige år afgår 2 af bestyrelsens medlemmer, og i ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Stk. 4 Stemmeret har alle medlemmer, der har indbetalt kontingent. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg.

Stk. 5 Valg på generalforsamlingen er skriftlige, med mindre der kun er det antal kandidater, som skal vælges.

Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og en kasserer. Den udarbejder egen forretningsorden og fastsætter sin mødefrekvens og mødeform. Dog afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tilrettelægger generalforsamlingen.

Stk. 7 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 8 Mødereferater, indkaldelser og anden orientering sendes til medlemmerne på mail.

Stk. 9 Den af bestyrelsen valgte kasserer forestår foreningens økonomi.

 

Generalforsamling

 

§4.
Generalforsamling afholdes i marts måned og er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamling indkaldes på mail med mindst 3 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet, indsendes til formanden senest 2 uger før. Indkomne forslag sendes til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a. indeholde følgende faste punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag
  6. Forslag til budget, herunder næste års kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling

 

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 7 medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen med dagsorden.

 

Nedlæggelse

 

§ 6.
Foreningen kan nedlægges, såfremt dette er besluttet på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Et evt. overskud tilfalder en sygdomsbekæmpende organisation.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2014.